Диабет

Към настоящия момент съгласно установените стандарти, нивото на кръвната захар се установява чрез замерване посредством глюкомер и тест лентички, чрез капка кръв. Съгласно стандартите за попълване на диабетните дневниците се правят 4 замервания дневно, което налага минимум 120 убождания месечно.

diabet-1

Този способ е травмиращ за децата и е свързан риск от лош контрол, поради факта, че замерването 4 пъти дневно на практика не покрива нуждите от информация за осъществяване на пълен и качествен мониторинг и контрол на нивото на кръвната захар. Внедряването на новите технологии позволяват посредством сензори и трансмитери да се извършва замерване на нивото на кръвната захар на всеки три минути, информационната система с която работи оборудването може да се настройва така, че да известява посредством аларми в предварение тенденцията на повишаване или понижаване на кръвната захар, това води до възможност за навременно реагиране в посока добавяне на необходимите дози инсулин или добавяне на необходимите дози въглехидрати, така, че да се постигне добър баланс на обмяната на веществата в организма.

Информацията от електронното замерване на нивата на кръвната захар се съхраняват и са удобни за анализ от болните и техните лекуващи лекари.Чрез този модерен способ се намаляват рисковете от хипоглекимия/животозастрашаващо състояние с ниски нива на кръвна захар/ което е една от водещите причини за преждевременна смърт при деца болни от диабет. Хипергликемията отразява високи стойности на нивата на кръвната захар, състояние което неконтролирано може да доведе до кетоацидоза и смърт, а лошия контрол над високите нива на кръвната захар води до увреждане на кръвоносната система, увреждане на нервите и нервните структури, увреждания на бъбреците, увреждания на очите, диабетно стъпало, трайна инвалидизация и преждевременна смърт.